JOB ADVERTISEMENT

Cape Gateway Development:

Design & Usability Project Leader

Department of Economic Development & Tourism
(Knowledge Economy & E-Government Branch)

Knowledge Economy & E-Government is a Provincial Government of the Western Cape (PGWC) component providing vision, policy and strategy, leadership and operational direction to promote e-government, and ensure that the Province, its citizens and its businesses derive maximum benefit from the Knowledge Economy.

Cape Gateway is an initiative, which will provide easy access to government information and services. Cape Gateway will be accessed through a walk-in centre, a call centre and a portal.

Cape Gateway Development is the project which creates the tools required by Cape Gateway Operations to fulfil Cape Gateway's objective.

Further background information:


Reference Number: Y5/03/053

Salary level: All inclusive package of R285 698 per annum. (Six-months contract appointment with possible extension to one year.)

Duties:

Requirements:

The following will serve as recommendations:

Enquiries: Chris Higgo - 021 483 4243, chiggo@pawc.wcape.gov.za

Applications:

(Via the head of your department if a public service employee) must be completed on form Z83 (or obtainable from any Public Service Department), accompanied by a comprehensive CV which includes certified copies of ID document, qualification certificates and the names of three referees (CV's will not be returned) and sent to:

Email: cbrunett@pawc.wcape.gov.za
Post: The Senior Manager: Human Resources
Department of Transport & Public Works
Private Bag X9185
Cape Town 8000
(For attention: Ms C Brunette)

Please note: The reference number and name of the position must be indicated on your application form and CV. No applications will be considered without it. Correspondence will be limited to short listed candidates only.

Closing Date: 15 August 2003


 

WERKGELEENTHEID

Cape Gateway Ontwikkeling:

Ontwerp & Bruikbaarheid Projekleier

Departement van Ekonomiese Ontwikkeling & Toerisme
(Tak: Kennis Ekonomie & E-Regering)

Kennis Ekonomie & E-Regering is ' n komponent van die Provinsiale Regering van die Wes-Kaap (PRWK) wat visie, beleid en strategie, leierskap en operasionele rigting verskaf om e-regering te bevorder, en verseker dat die Provinsie, sy inwoners en besighede die maksimum voordeel geniet uit die Kennis Ekonomie.

Cape Gateway is 'n inisiatief wat maklike toegang tot staatsinligting en -dienste sal bied. Gateway sal bereikbaar wees deur 'n inloop-sentrum, inbel-sentrum en 'n portaal.

Cape Gateway Ontwikkeling is die projek wat hulpmiddels skep vir Cape Gateway kanale om in hul doelwit te gebruik.

Verdere agtergrond en Inligting:


Verwysings Nommer: Y5/03/053

Salarisvlak: Alles-insluitende pakket van R285 698 per jaar. (ses-maande kontrakaanstelling met moontlike verlenging tot een jaar).

Pligte:


Vereistes:

Die volgende sal as aanbevelings dien:


Navrae: Chris Higgo - 021 483 4243, chiggo@pawc.wcape.gov.za

Aansoeke:

(Via u toesighouer indien n publieke amptenaar) moet op 'n Z83 vorm (verkrygbaar van enige Staatsdepartement), vergesel van 'n volledige CV, gewaarmerkte afskrifte van ID en kwalifikasies, en die name van drie referente (CV's sal nie teruggestuur word nie) moet gestuur word aan:

E-Pos: cbrunett@pawc.wcape.gov.za
Pos: Die Senior Bestuurder: Menslike Hulpbronne
Departement van Vervoer en Openbare Werke
Privaatsak X9185
Kaapstad 8000
(Vir aandag: Ms C Brunette)

Let Wel: Die verwysings nommer en name van die posisie moet aangedui word op u aansoek vorm en CV. Geen aansoeke sal daarsonder oorweeg word nie. Korrespondensie sal beperk wees tot kortgelyste aansoeke alleenlik.


Sluitingsdatum:
15 Augustus 2003